Bugünkü sayıda yayımlanan yönetmeliğe göre; doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak. Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. 

Doçentlik başvurusu için; Türkiye’de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak veya yurt dışında yapılmış ise denkliğinin kabul edilmiş olması, kurul tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek, kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak şartları getirildi.

Doçentlik Komisyonu kurulacak
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşacak.  

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan YAŞ Yönetmeliği’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) mensup general, amiral ve albayların bir üst rütbeye terfi, kadrosuzluktan emeklilik, görev süresinde uzatılma durumları ile YAŞ üyelerinin görevleriyle ilgili maddeler yer aldı. Yönetmelikte şuranın başkanı Başbakan olarak tanımlanırken, diğer üyeleri ise Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları olarak belirtildi.

Şuranın görevlerinin de tanımlandığı yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

“Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Başkanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerin terfi kararlarını almak, görev süresi uzatılacak general ve amiraller hakkında karar almak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak general ve amiraller ile albaylar hakkında karar almak, hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görev süresi uzatılacak albaylar hakkında karar almak, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.”

Şura toplantısı yılda en az bir kez Başbakan’ın çağrısıyla toplanacak. Toplantı, Başbakan’ın belirlediği yerde ve zamanda gerçekleştirilecek. Şuranın gündeminin belirlenmesinde şu teklifler öncelik taşıyacak:
“Başbakan’ın görüşülmesini lüzumlu gördüğü konular, bir evvelki Şura toplantı gündeminden devredilen veya görüşülemeyen teklifler ve şuraya getirilen yeni teklifler.”

Başbakanın onayı alınmadan geçen gündem konuları ve bu konulara ilişkin olarak teklif makamlarınca yapılan hazırlıklar, Şura Genel Sekreteri tarafından toplantı öncesinde şura üyelerine bildirilecek.
Şura toplantıları için gerekli hazırlıklara, toplantıdan en az dört ay önce şura sekretaryasınca yayımlanacak bir ön çağrı ile başlanacak.

YAŞ’ta görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanacak, oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak, kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılacak.
Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanının onayı ile uygulanacak. 

Caner Ünver